Informace o zpracování osobních údajů

Sysel Energie a.s., včetně svých poboček (dále jen „Společnost“) považuje osobní údaje za důvěrné, zachovává o nich mlčenlivost a dbá o ochranu vašich osobních údajů. Společnost zpracovává údaje transparentně, korektně a v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, včetně Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen GDPR). Společnost klade důraz na bezpečnost při zpracovávání osobních údajů, na výběr smluvních partnerů a striktní dodržování pravidel.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů – Data Protection Officer
Ing. Jan Pokorný

E-mail: pokorny@syselenergie.cz
Tel.: +420 737 080 697
Kancelář: Sysel Energie a.s., Zelinkovice 92, 739 42 Frýdek-Místek

Koordinátor pro práva subjektu údajů
Ing. Martina Teperová
E-mail: teperova@ma-fin.cz

Ochrana osobních údajů
Společnost se jakožto správce osobních údajů, které jí budou na základě uzavřených smluvních vztahů poskytnuty, se zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace pro subjekty údajů:
Správce osobních údajů:

Jméno: Sysel Energie a.s.
Sídlo: Blanická 922/25, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Firemní údaje: IČO: 09293507  |    DIČ: CZ 09293507
Zn.: oddíl B, vložka 11229, vedeném Krajským soudem v Ostravě

Právní základ pro zpracování:

 • plnění zákonné povinnosti (zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích; zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti; zákon 181/2014, o kybernetické bezpečnosti; a další)
 • Smlouva (pro účely uzavření smluvního vztahu a následného plnění z něj, případně také před uzavřením smlouvy)
 • oprávněný zájem (ochraně majetku a zamezení podvodům, předávání osobních údajů v rámci součásti Společnosti pro vnitřní administrativní a provozní účely, zajištění bezpečnosti počítačové sítě a informací)
 • souhlas (který jste nám udělil/a ke zpracování Vašich osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů)

Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů, která vyplývá ze zákona, z uzavřených smluvních vztahů a ochrany oprávněného zájmu.

Účel zpracování:

 • Naplnění povinností a závazků z uzavřených smluvních vztahů

Forma zpracování:

 • Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje subjektu údajů zejména ukládáním osobních údajů na nosiče dat, jejich správou, a uchováváním (archivací), zálohováním, zpřístupňováním osobám v pracovněprávním poměru ke Společnosti.

Kategorie zpracovávaných obecných osobních údajů bez souhlasu subjektu údajů:

 • Adresní a identifikační údaje
 • Popisné údaje
 • Ekonomické údaje
 • Provozní a lokační údaje

Příjemci osobních údajů:

 • orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány)
 • poskytovatelé údržby informačního systému
 • OTE, a.s. (operátor trhu)
 • Distribuční sítě (ČEZ Distribuce, a.s., PREdistribuce, a.s., EG.D, a.s.)
 • Sysel Energie a.s.

Společnost prohlašuje, že poskytování veškerých osobních údajů subjektu údajů zpracovatelům osobních údajů za účelem zpracování je v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Společnost deklaruje, že se všemi zpracovateli osobních údajů má uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů.

Doba zpracování osobních údajů:

 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti uzavřených smluvních vztahů a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Práva subjektu údajů:

 • Právo na přístup k osobním údajům znamená, že Subjekt údajů má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Subjekt údajů má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má Subjekt údajů právo kdykoli doplnit.
 • Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o Subjektu údajů zpracovává, pokud jsou splněny zákonné podmínky a Subjekt údajů o to požádá.
 • Subjekt údajů má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má Subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku.
 • Právo na přenositelnost údajů dává Subjekt údajů možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje Subjekt údajů jsou zpracovávány z důvodu plnění zákonné povinnosti, smluvních vztahů uzavřených se Subjektem údajů a oprávněným zájmem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

Subjekt údajů je oprávněn uplatnit svá práva písemně, a to dopisem adresovaným na adresu Sysel Energie a.s., prostřednictvím informačního systému datových schránek, nebo prostřednictvím emailu zaslaného na e-mailovou adresu pokorny@syselenergie.cz. Společnost si vyhrazuje právo neposkytovat informace ústně. Před zpracováním žádosti má Společnost právo a povinnost ověřit identitu žadatele.

 • Více informací o právech Subjekt údajů je k dispozici na internetových stránkách Společnosti, Informační memorandum a Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Subjekt údajů má právo podat stížnost na zpracování osobních údajů dozorovému úřadu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Kontakt:
Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz
 

Informace k plánovanému zastropování cen energií

Informace k plánovanému zastropování cen energií

 

Vážení klienti,

z důvodu nového vládního opatření zastropování cen energií si vás dovolujeme informovat, že až do vydání finálního nařízení vlády a novely zákona se nemůžeme k situaci vyjadřovat. Je nutné vyčkat na nový prováděcí předpis a metodiku.

 

Vývoj situace neustále hlídáme, v případě nových skutečností vás budeme neprodleně informovat. S ohledem na výše uvedené jsme nyní nuceni pozastavit příjem nových zákazníků.

 

Děkujeme vám za pochopení

SolidSun EnergieZavřít